آخرین اخبار مدارس


09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

حميدرضا زندي

1385/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد حقيقت پور

1382/03/31

دبستان دخترانه سما

تكتم الوند

1388/03/25

دبستان دخترانه سما

آوين محبوبي

1390/03/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي فرجي

1384/03/27

دبستان دخترانه سما

سامياسادات شيخ الاسلامي

1390/03/30

دبستان دخترانه سما

زهرا بلندنظر

1385/03/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدصالح گلشيري

1383/03/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل روزبهاني وناوي

1384/03/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد پيرحياتي

1384/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا چهاردولي

1382/03/31

دبستان دخترانه سما

هستي ونائي

1389/03/30

دبستان دخترانه سما

يسنا لشني

1388/03/25