آخرین اخبار مدارس


28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مهشیدشاملو

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهراسعدی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرشیداعبدللهی

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

مهرسایاری

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کلیه دانش آموزان

مسابقه: سرودهمگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیایش خلجی

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یگانه خدابنده لو

مسابقه: قلم زنی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تیم سما

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جوکار

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیلین هاجری

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جوکار

مسابقه: مسابقات دو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساراسادات حسن پور

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

حسنا اوليائي

1390/10/30

دبستان دخترانه سما

مهسا حيدري

1385/10/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سيدمحمدجواد قريشي

1383/10/29

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا فتح اللهي

1382/10/28

دبستان دخترانه سما

آتيس بيات

1390/10/29

دبستان دخترانه سما

عسل حسيني

1385/10/23

دبستان دخترانه سما

اوين ملكي

1389/10/29

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا رحيمي

1387/10/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

بنيامين صديقي

1384/10/24

دبستان دخترانه سما

ثنا خانجاني

1386/10/25

دبستان دخترانه سما

آيناز زندي

1388/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ياسين فراهاني

1384/10/28

دبستان دخترانه سما

مهشيد شاملوجاني بيك

1385/10/27