آخرین اخبار مدارس


12 آبان دبستان پسرانه سما

08 آبان دبستان پسرانه سما

06 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

10 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

گگمشده شهرزاد

سوزان فلچر

دبستان دخترانه سما

فكاهي

ماشاءالله عالي پيام

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدامين تركاشوند

1388/11/01

دبستان دخترانه سما

ويدا روستايي

1383/11/02

دبستان دخترانه سما

زهرا سعدي

1385/11/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي رستمي مقدم

1381/11/02

دبستان پسرانه سما

ارمين وليخاني

1384/11/04

دبستان دخترانه سما

فاطيما فقيهي

1384/11/02

دبستان پسرانه سما

امير محمد زماني

1384/11/08

دبستان دخترانه سما

مهسان زندي

1384/11/07

دبستان دخترانه سما

شيدا عاشوري

1384/11/01

دبستان دخترانه سما

پري ناز زنديه

1386/11/01

دبستان پسرانه سما

باربد باقري

1384/11/04

دبستان دخترانه سما

فاطمه جمشيدي

1385/11/01

دبستان پسرانه سما

رادين احمدي ملايري

1384/11/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تينا طلسمي

1382/11/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين الماسي

1380/11/05

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حاتمي

1387/11/08

دبستان دخترانه سما

سيده زهرا موسوي

1385/11/02