آخرین اخبار مدارس


17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تیم سما

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

زهراسعدی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیلین هاجری

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

فاطمه دارابی

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جوکار

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهرسایاری

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جوکار

مسابقه: مسابقات دو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهشیدشاملو

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرشیداعبدللهی

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبستان پسرانه سما

کلیه دانش آموزان

مسابقه: سرودهمگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیایش خلجی

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ساراسادات حسن پور

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

دينا بيات

1387/01/06

دبستان دخترانه سما

پانيا احمدي

1386/01/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا نادري

1384/01/02

دبستان دخترانه سما

ستايش بشيرگنبدي

1387/01/06

دبستان پسرانه سما

پوريا اسماعيلي

1386/01/07

دبستان دخترانه سما

گلسا كوليوند

1392/01/06

دبستان پسرانه سما

مبين گلشيري

1389/01/05

دبستان پسرانه سما

اميررضا باقري

1389/01/01

دبستان دخترانه سما

زهرا نصري

1390/01/07

دبستان پسرانه سما

محمدصادق كريمي

1389/01/01

دبستان دخترانه سما

غزل اسماعيلي

1389/01/02