آخرین اخبار مدارس


12 آبان دبستان پسرانه سما

08 آبان دبستان پسرانه سما

06 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

06 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

14 مهردبستان دخترانه سما

26 مهردبستان دخترانه سما

10 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

فكاهي

ماشاءالله عالي پيام

دبستان دخترانه سما

گگمشده شهرزاد

سوزان فلچر

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ماهك نصيري جوزاني

1388/12/05

دبستان پسرانه سما

امير حسين احمدي وند

1386/12/06

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي رضايي

1385/12/06

دبستان پسرانه سما

حميدرضا حمزه لو حسين آبادي

1389/12/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين اميدي نژاد

1382/12/07

دبستان دخترانه سما

غزل نصري

1385/12/06

دبستان دخترانه سما

پارميدا ترابي

1387/12/06

دبستان پسرانه سما

علي رضايي

1385/12/03

دبستان پسرانه سما

محمدرضا زند

1385/12/02

دبستان دخترانه سما

ستايش بخشي

1388/12/05