آخرین اخبار مدارس


11 اسفند دبستان پسرانه سما

16 بهمن دبستان پسرانه سما

13 بهمن دبستان پسرانه سما

09 اسفند دبستان پسرانه سما

02 بهمن دبستان پسرانه سما

12 آبان دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

گگمشده شهرزاد

سوزان فلچر

دبستان دخترانه سما

فكاهي

ماشاءالله عالي پيام

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدرضا شيرزادي

1387/03/05

دبستان دخترانه سما

ريحانه آقانوري

1389/03/03

دبستان دخترانه سما

يكتا عبدالملكي

1389/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد زيار

1383/03/02

دبستان پسرانه سما

اميرپارسا روستايي

1387/03/07

دبستان دخترانه سما

عسل قاسمي جوكار

1387/03/04

دبستان پسرانه سما

محمدصالح چگني علي آبادي

1390/03/04

دبستان دخترانه سما

ساينا سهرابي

1388/03/06

دبستان پسرانه سما

علي سركبود

1386/03/08

دبستان دخترانه سما

الناز احمدوند

1384/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي ابول زاده

1383/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد اميري

1382/03/06

دبستان پسرانه سما

سپنتا صالحي

1390/03/05

دبستان دخترانه سما

آيلين تركمان

1389/03/03

دبستان پسرانه سما

محمدطاها موسوي

1387/03/05

دبستان دخترانه سما

ساميا مرادي امين

1388/03/06