آخرین اخبار مدارس


11 اسفند دبستان پسرانه سما

16 بهمن دبستان پسرانه سما

13 بهمن دبستان پسرانه سما

09 اسفند دبستان پسرانه سما

02 بهمن دبستان پسرانه سما

12 آبان دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

فكاهي

ماشاءالله عالي پيام

دبستان دخترانه سما

گگمشده شهرزاد

سوزان فلچر

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهسا مطلبي

1388/05/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي جليل پور

1382/05/05

دبستان پسرانه سما

رادمهر زمردي

1388/05/01

دبستان پسرانه سما

ارين زهره وندي

1387/05/06

دبستان پسرانه سما

ماردين جعفري

1387/05/03

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حيدري

1387/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا زنگنه بيغش

1382/05/06

دبستان دخترانه سما

ياسمين جهاني تبار

1386/05/08

دبستان دخترانه سما

آرشيدا عبدالهي

1387/05/04

دبستان دخترانه سما

محنا بهرامي

1386/05/01

دبستان دخترانه سما

پرستش تيموري

1387/05/07

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا واحدي

1382/05/04

دبستان دخترانه سما

يكتا حيدري

1387/05/06

دبستان دخترانه سما

آتوسا مومي وند

1384/05/07

دبستان پسرانه سما

ماهان تركمان

1386/05/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعباس حسني

1382/05/06

دبستان دخترانه سما

عسل سپهري نيا

1388/05/03