آخرین اخبار مدارس


17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تیم سما

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

مهرسایاری

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یگانه خدابنده لو

مسابقه: قلم زنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهشیدشاملو

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرشیداعبدللهی

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

آیلین هاجری

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

ساراسادات حسن پور

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کلیه دانش آموزان

مسابقه: سرودهمگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهراقریشی

مسابقه: سازه ماکارونی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جوکار

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهراسعدی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جوکار

مسابقه: مسابقات دو

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

آيدا خانجاني

1385/03/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرفواد پرستوئي

1384/03/07

دبستان دخترانه سما

يكتا عبدالملكي

1389/03/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد زيار

1383/03/02

دبستان دخترانه سما

ضحا شفيعي پور

1390/03/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي ابول زاده

1383/03/05

دبستان پسرانه سما

محمدطاها موسوي

1387/03/05

دبستان دخترانه سما

ريحانه آقانوري

1389/03/03

دبستان دخترانه سما

نيكاسادات نبوي

1391/03/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل حمزه لوئي كهريزي

1385/03/06

دبستان دخترانه سما

آيناز ملكي

1390/03/05

دبستان پسرانه سما

امير علي بيرالوند

1388/03/03

دبستان دخترانه سما

ساينا سهرابي

1388/03/06

دبستان پسرانه سما

محمدرضا شيرزادي

1387/03/05

دبستان پسرانه سما

علي سركبود

1386/03/08

دبستان دخترانه سما

رها برزگرزندي

1392/03/03

دبستان دخترانه سما

آيلين قرباني

1390/03/03

دبستان دخترانه سما

آيلين تركمان

1389/03/03

دبستان پسرانه سما

اميرپارسا روستايي

1387/03/07