آخرین اخبار مدارس


04 آباندبستان دخترانه سما

11 اسفند دبستان پسرانه سما

09 اسفند دبستان پسرانه سما

16 بهمن دبستان پسرانه سما

13 بهمن دبستان پسرانه سما

02 بهمن دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نرجس زندي

1384/09/05

دبستان دخترانه سما

غزل مطلبي

1388/09/02

دبستان دخترانه سما

آذين دولت آبادي

1389/09/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرارسلان كوليوند

1381/09/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل مومني

1381/09/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

هستي رضايي

1382/09/03

دبستان دخترانه سما

ريحانه جانجان

1385/09/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي اسدي جوزاني

1382/09/01

دبستان دخترانه سما

ساغر سركبود

1385/09/06

دبستان دخترانه سما

فاطمه جعفري

1384/09/08

دبستان دخترانه سما

آيدا ايماني

1385/09/06

دبستان پسرانه سما

محمد طاها غلامي ارجنكي

1387/09/02

دبستان دخترانه سما

آنيتا عبدالمالكي

1389/09/04

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي عبدالملكي

1381/09/02

دبستان دخترانه سما

ثنا زماني فرد

1386/09/05