آخرین اخبار مدارس


09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدامين روستايي

1387/05/26

دبستان دخترانه سما

عسل جعفري كسبي

1385/05/23

دبستان دخترانه سما

فاطمه نوردي

1388/05/25

دبستان دخترانه سما

هليا احمدوند

1389/05/31

دبستان دخترانه سما

ريحانه كوليوند

1385/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدكسري كشاورز

1382/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي غياثوند

1384/05/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

آيدين فرتوت

1384/05/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات موسوي

1390/05/23

دبستان دخترانه سما

سارا ايرانشاهي

1389/05/31

دبستان دخترانه سما

عسل حقيقت

1385/05/26

دبستان پسرانه سما

مهراب كريمي فر

1387/05/26

دبستان پسرانه سما

اميرمهدي كشاورزيان

1385/05/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين زنديه

1384/05/30

دبستان دخترانه سما

نگين خالقي

1386/05/25

دبستان پسرانه سما

اميررضا كشاورزيان

1385/05/23

دبستان دخترانه سما

تينا كشاورزيان

1385/05/29

دبستان دخترانه سما

ياسمين چزاني شراهي

1390/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي كرمي ازندرياني

1383/05/27

دبستان دخترانه سما

آناهيتا علي كرمي

1390/05/24