آخرین اخبار مدارس


11 اسفند دبستان پسرانه سما

16 بهمن دبستان پسرانه سما

13 بهمن دبستان پسرانه سما

09 اسفند دبستان پسرانه سما

02 بهمن دبستان پسرانه سما

12 آبان دبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

گگمشده شهرزاد

سوزان فلچر

دبستان دخترانه سما

فكاهي

ماشاءالله عالي پيام

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرعباس حسني

1382/05/06

دبستان پسرانه سما

ارين زهره وندي

1387/05/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي جليل پور

1382/05/05

دبستان دخترانه سما

پرستش تيموري

1387/05/07

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

احمدرضا زنگنه بيغش

1382/05/06

دبستان دخترانه سما

محنا بهرامي

1386/05/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا واحدي

1382/05/04

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل حيدري

1387/05/06

دبستان دخترانه سما

ياسمين جهاني تبار

1386/05/08

دبستان دخترانه سما

آتوسا مومي وند

1384/05/07

دبستان دخترانه سما

عسل سپهري نيا

1388/05/03

دبستان دخترانه سما

يكتا حيدري

1387/05/06

دبستان پسرانه سما

ماهان تركمان

1386/05/03

دبستان پسرانه سما

ماردين جعفري

1387/05/03

دبستان دخترانه سما

مهسا مطلبي

1388/05/07

دبستان دخترانه سما

آرشيدا عبدالهي

1387/05/04

دبستان پسرانه سما

رادمهر زمردي

1388/05/01