آخرین اخبار مدارس


09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آوين محبوبي

1390/03/31

دبستان دخترانه سما

يسنا لشني

1388/03/25

دبستان دخترانه سما

زهرا بلندنظر

1385/03/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدصالح گلشيري

1383/03/27

دبستان دخترانه سما

سامياسادات شيخ الاسلامي

1390/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد پيرحياتي

1384/03/30

دبستان دخترانه سما

تكتم الوند

1388/03/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

ابوالفضل روزبهاني وناوي

1384/03/25

دبستان پسرانه سما

حميدرضا زندي

1385/03/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

عليرضا چهاردولي

1382/03/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سجاد حقيقت پور

1382/03/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي فرجي

1384/03/27

دبستان دخترانه سما

هستي ونائي

1389/03/30