آخرین اخبار مدارس


09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

17 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

08 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

27 دیدبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

كوروش سركبود

1388/02/01

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين كوليوند

1382/02/01

دبستان دخترانه سما

هليا كوليوند

1389/02/06

دبستان پسرانه سما

اميرعلي مفتاحي

1387/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه ساريخاني

1384/02/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمحمد خداياري

1382/02/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مريم قنبري

1383/02/08

دبستان دخترانه سما

هستي يوسفي

1388/02/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

علي كوليوند

1382/02/07

دبستان دخترانه سما

مبينا محمدي

1390/02/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه يوسفي

1385/02/03

دبستان پسرانه سما

اميرحسام زهره وندي

1386/02/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرحسين سوري

1383/02/05

دبستان دخترانه سما

ثمين عباسي

1386/02/04