آخرین اخبار مدارس


17 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما

28 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

زهراقریشی

مسابقه: سازه ماکارونی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیلین هاجری

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تیم سما

مسابقه: بسکتبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یگانه خدابنده لو

مسابقه: قلم زنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه دارابی

مسابقه: نجات تخم مرغ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

کلیه دانش آموزان

مسابقه: سرودهمگانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جوکار

مسابقه: مسابقات دو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهشیدشاملو

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جوکار

مسابقه: ورزشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهراسعدی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرشیداعبدللهی

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

مهرسایاری

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فاطمه نوردي

1388/05/25

دبستان دخترانه سما

زينب كرديان بهنميري

1391/05/25

دبستان دخترانه سما

آناهيتا علي كرمي

1390/05/24

دبستان دخترانه سما

فاطمه سادات موسوي

1390/05/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ريحانه كوليوند

1385/05/30

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

پويا باقري

1384/05/24

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

مهدي پاچيده

1385/05/23

دبستان دخترانه سما

هليا احمدوند

1389/05/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرمهدي كشاورزيان

1385/05/24

دبستان دخترانه سما

سارا ايرانشاهي

1389/05/31

دبستان دخترانه سما

فرناز جعفري

1390/05/29

دبستان دخترانه سما

عسل حقيقت

1385/05/26

دبستان دخترانه سما

عارفه خراساني

1392/05/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمدمهدي غياثوند

1384/05/25

دبستان دخترانه سما

ياسمين چزاني شراهي

1390/05/28

دبستان دخترانه سما

نگين خالقي

1386/05/25

دبستان پسرانه سما

محمدامين روستايي

1387/05/26

دبستان دخترانه سما

ثنا اسماعيلي

1392/05/28

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

حسين زنديه

1384/05/30