آخرین اخبار مدارس


19 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

05 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

28 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

20 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

15 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

12 آباندبیرستان دوره اول پسرانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

کلیه دانش آموزان

مسابقه: سرودهمگانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهرسایاری

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا جوکار

مسابقه: مسابقات دو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نیایش خلجی

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آیلین هاجری

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

یگانه خدابنده لو

مسابقه: قلم زنی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

آرشیداعبدللهی

مسابقه: هندبال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

ساراسادات حسن پور

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهراسعدی

مسابقه: دومیدانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهشیدشاملو

مسابقه: قرآن طرح قدس

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

حنانه مومني

1386/09/26

دبستان پسرانه سما

محمدرضا عشقي

1387/09/23

دبستان دخترانه سما

زهرا رضائي ترك

1388/09/30

دبستان دخترانه سما

روشا ملكي

1390/09/24

دبستان دخترانه سما

ديانا كسبي

1389/09/23

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا عبدالهي

1387/09/28

دبستان دخترانه سما

مهگل بوربور

1390/09/26

دبستان دخترانه سما

آيسا زنديه

1386/09/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرطاها حيدري

1383/09/24

دبستان دخترانه سما

ارغوان الوندپور

1391/09/25

دبستان پسرانه سما

محمد پارسا خير ابادي

1388/09/25

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميرسبحان تركاشوند

1383/09/29

دبستان دخترانه سما

ياسمين بيات

1386/09/24